صفحه اصلی / اصول آزمایشگاه / اصول کار با دستگاههای شمارشگر سلولی (سل کانتر)

اصول کار با دستگاههای شمارشگر سلولی (سل کانتر)

آزمايشگاهها می بايست از دستگاههای شمارشگر سلولی اتوماتيک با تاييديه آزمايشگاههای رفرانس استفاده نمايند.

1- كار با دستگاه سل كانتر نظير روشن کردن دستگاه ، توجه به گيجهاي فشار و… (برحسب نوع دستگاه و در صورت نياز) ، نگهداري های ضروری (شستشوهای روزانه ، هفتگي ، ماهيانه و ساير موارد لازم) و خاموش کردن آن مي بايست بطور كامل مطابق كاتالوگ دستگاه يا آموزش كارشناسان شركت پشتيبان صورت گيرد . تاريخ وشرح آموزش توسط شرکت پشتيبان می بايست بصورت مستند موجود باشد .

درصورت تعويض کاربر دستگاه ، می بايست نسبت به آموزش وی در مورد چگونگی کار با دستگاه و نحوه نگهداری و اصول کنترل کيفی اطمينان حاصل نمود .

2- کليه موارد مربوط به نگهداری دستگاه ، از قبيل تاريخ انجام شستشوهای لازم ، تعمير ، سرويس ويا تعويض محلولها می بايست ثبت ونگهداری شوند.

3– هر روز شمارش زمينه يا Back ground دستگاه ارزيابي و در صورت امکان ثبت و نگهداری شود .

(در صورت وجود نمونه به تعداد زياد بهتر است در فواصل آزمايشها ، دستور شستشوی دستگاه اجرا شود.)

4- بطور کلی دستگاههای سل کانتر هر شش ماه يکبار می بايست کاليبر شوند ولی انجام اين امر در مواردی مانند ابتدای راه اندازی، پس از هر بار تعمير يا سرويس ، قابل قبول نبودن نتايج کنترل کيفی روزانه ، ويا تعويض محلولها (در صورتيکه موجب تغيير مشخص در نتايج خون کنترل و يا نمونه بيماران شده باشد ) نيز ضروری می باشد.

5- هر روز قبل از شروع آزمايش بر روی نمونه ها ، می بايست نمونه خون کنترل با تاريخ انقضای معتبر با دستگاه آزمايش شده و پس از بررسی و اطمينان از نتايج آن با استفاده از نمودار کنترل ، نسبت به آزمايش نمونه مراجعين اقدام گردد . ( توضيح کيفی در مبحث کنترل کيفی سل کانتر آمده است .)

6- در صورت عدم وجود خون کنترل ، و يا برای کامل کردن ارزيابی عملکرد دستگاه ، می بايست روزانه از آزمون آماري T-Brittin استفاده شود . ( توضيح اين روش در مبحث کنترل کيفی سل کانتر آمده است .)

7-بررسی عدم دقت وعدم صحت دستگاه بطور منظم انجام گردد.(در مبحث کاليبراسيون و کنترل کيفی سل کانتر آمده است .)

نکته :جهت رعايت اصول ايمنی و جلوگيری از بروز اشکالات مربوط به نوسانات برق وجود سيم اتصال به زمين و تثبيت کننده نوسانات برق برای سل کانتر ضروری می باشد .

 

محلول های سل کانتر

  • محلولهای دستگاه می بايست با تاريخ انقضا و سری ساخت مشخص از شرکت پشتيبان ويا ساير شرکتهای معتبر تهيه شده و دارای تاييديه آزمايشگاههای رفرانس باشند .
  • وجود ذرات اضافی و نامحلول در اين محلولها باعث تداخل در شمارش زمينه Back ground و خطا در شمارش سلولهای خونی خصوصا پلاکت می گردد.
  • هنگام تعويض هر محلول تاريخ بازشدن روي آنها ثبت گردد.
  • هيچگاه ته مانده محلول قبلی به ظرف محلول جديد اضافه نشود .

درباره احمد حبیبی

مطالب بیشتر

نرمال رنج تستهای روتین آزمایشگاهی

🔴نرمال رنج تستهای روتین آزمایشگاهی: ✨تهیه کننده: حبیبی-کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *