صفحه اصلی / اطلس جامع رسوب ادرار

اطلس جامع رسوب ادرار

سیلندرها(Casts)

—————————————————-

کریستال ها(crystals)

—————————————————-

سلول های اپیتلیال(Epithelial Cells)

—————————————————-

گلبولهای سفید(WBCs)

—————————————————-

گلبولهای قرمز(RBCs)

—————————————————-

سلول های قارچی(Fungi Cells)

—————————————————-

اسپرماتوزوآ(Spermatozoa)

—————————————————-

انگل ها(Parasites)

—————————————————-

اجسام چربی(Oval fat bodies)

—————————————————-

باکتری ها(Bacteria)

—————————————————-

سایر موارد(Others)