صفحه اصلی / صفحه اصلی / اندازه گيري هموگلوبين در خون با روش دستی سيان مت هموگلوبين

اندازه گيري هموگلوبين در خون با روش دستی سيان مت هموگلوبين

روش شيميايی اندازه گيري هموگلوبين در خون با روش سيان مت هموگلوبين روش مرجع اندازه گيری هموگلوبين به روش دستی می باشد که برای کاليبراسيون سل کانترها نيز کاربرد دارد.

برای دستيابی به نتايج صحيح رعايت نكات زير هنگام آزمايش ضروري مي باشد.

1- از ظروف شيشه اي كه از نظر صحت در حد استاندارد(Class A) و از لحاظ شيميايي تميز باشند ، استفاده شود .

2- از دقت و صحت عملكرد سمپلرها ، اسپكتروفتومتر و يا فوتومتر با استفاده از برنامه هاي كنترل كيفي ، اطمينان حاصل نمود. ( کليه مستندات کنترل کيفی ثبت گردد .)

3-در صورت امكان از در ابكين با تركيب توصيه شده NCCLS‌ (كميته بين المللي استاندارد هاي آزمايشگاههاي تشخيص طبي) که در زير آمده است ، استفاده شود.

0.05g

KCN

 0.2g

K3Fe(CN)6

  0.140g

KH2 PO4(Anhydrous)

0.5-1ml

Nonionic Detergent

1000ml

Clinical laboratory Reagent water(type I)

اين معرف در مدت 5 دقيقه كليه هموگلوبينها را به سيان مت هموگلوبين تبديل مي كند ( تبديل کربوکسی هموگلوبين ،که در افراد سيگاري وجود دارد ، به فرم اکسيده به 30 دقيقه زمان نياز دارد .)

– محلول در ابكين را بايد در ظروف تيره در بسته با جنس بوروسيليكات نگهداري نمود و در صورت كدورت بدور ريخت.

– بعلت سمي بودن اين محلول در هنگام آزمايش احتياطات لازم بكار رود .

– از درابكين با تركيبهاي ديگر نيزمي توان استفاده نمود ولي زمان كامل شدن واكنش طولاني تر و احتمال ايجاد كدورت بيشتر است.

4- از نمونه خون مويرگی يا وريدي می توان جهت انجام آزمايش استفاده نمود ولی استفاده از نمونه خون وريدی حاوی نمكهاي EDTA (دي سديک يا دي پتاسيك) به مقدار ml/ mg 2 /2 -5/1 ارجح می باشد .

5- پس از خونگيري نمونه را می بايست بلافاصله با ضد انعقاد مخلوط نمود .

  • ميزان هموگلوبين اندازه گيري شده با استفاده ازK3 EDTA بدليل ايجاد رقت در نمونه تا 1% كاهش نشان مي دهد.
  • استاندارد هموگلوبين بکار رفته می بايست دارای تاييديه آزمايشگاه رفرانس و تاريخ انقضای معتبر باشد .

روش آزمايش

– در روش معمول اندازه گيري هموگلوبين به روش دستي ، 20 میکرولیتر خون با 5 ميلي ليتر در ابكين مخلوط مي گردد و پس از طی مدت لازم جهت کامل شدن واکنش جذب نوری آن با فوتومتر قرائت می شود .

– برای انجام آزمايش به منظور كاليبراسيون سل كانتراز روش رقت زياد (Macro dilution) استفاده می شود تا احتمال خطای ناشی از رقيق سازی کاهش يابد. اين روش به يکی از سه طريق زير قابل انجام است :

  • رقيق نمودن 100 ميكروليتر خون خوب مخلوط شده با 25 ميلي ليتر در ابكين يا ،
  • رقيق نمودن 4.0 يا 5.0 ميلي ليتر خون با 100 ميلی ليتر در ابكين و يا ،
  • رقيق نمودن 0.04 ميلی ليتر خون با 10 ميلی ليتر در ابكين .

در هر دو روش معمول و رقت زياد ، ابتدا نمونه خون توسط پي پت يا سمپلر با سرعت آهسته و ثابت كشيده می شود و پس از پاک کردن سطح خارجي پي پت يا سر سمپلر با گازی که توسط آب مقطر يا نرمال سالين مرطوب شده ، تقريباً 2.5 سانتي متر زير سطح در ابكين در داخل لوله آزمايش تخليه می گردد . نمونه باقی مانده در پي پت يا سر سمپلر، می بايست با 8-10 باربرداشت و تخليه محتويات لوله، کاملا تخليه شود . پس از 5-6 بار سروته نمودن نمونه جهت مخلوط شدن کامل خون و درابکين ، می بايست اين محلول را جهت كامل شدن واكنش قبل از قرائت جذب نوری آن ، 5 دقيقه در دماي اتاق نگهداري نمود.

جهت قرائت جذب نوري از فتومتر يا اسپكتروفوتومتر با طول موج 540 نانومتر استفاده می شود . در صورت استفاده از استاندارد هموگلوبين جذب نوري اين محلول نيز در طول موج ياد شده قرائت گرديده و مقدار هموگلوبين بر حسب g/L‌ از فرمول زير محاسبه مي گردد.

غلطت هموگلوبين نمونه ( گرم در ليتر ) = ( جذب نوری نمونه / جذب نوری نمونه استاندارد) × غلظت هموگلوبين استاندارد

براي رسم منحني استاندارد هموگلوبين ابتدا مي بايست از محلول استاندارد هموگلوبين رقتهاي مختلف 1/2 ،1/3 و 1/4 تهيه و جذب نوري آنها را در طول موج 540 نانومتر مقابل بلانك ( درابکين ) قرائت نمود. پس از تعيين مقدار هموگلوبين هر رقت ، روي كاغذ نمودار خطی ( شطرنجي ) مقادير جذب نوري هر رقت روي محور عرضها و مقدار غلظت هموگلوبين هر رقت روي محور طولها ثبت مي گردد . خطي كه از مبدا و نقاط تلاقي مقدار هموگلوبين و جذب نوري مربوطه مي گذرد ، منحني استاندارد نام دارد ، که با کمک آن می توان غلظت هموگلوبين نمونه ها را محاسبه نمود.

منابع خطا

– تكنيك نا مناسب خونگيري وريدي که باعث تغليظ خون و در نتيجه افزايش کاذب مقدار هموگلوبين و شمارش سلولي مي -گردد.

– استفاده از تجهيزاتی بدون سوابق کنترل کيفی و کاليبراسيون

– عدم آگاهی كافي كاركنان از نحوه صحيح انجام آزمايش

مطالب بیشتر

sop

دستورالعمل استاندارد انجام آزمایش یا SOP

  دستورالعمل استاندارد انجام آزمایش یا SOP ، مدرکی است که چگونگی انجام استاندارد یک ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *