ضد انعقاد EDTA

جهت انجام آزمايش های هماتولوژی استفاده از ضدانعقادی توصيه می گردد که دارای ويژگی هايی نظير عدم تغيير دراندازه گلبولهای قرمز و ايجاد هموليز بوده ، تجمع پلاکتی را به حداقل رسانده و برروی رنگ آميزی گسترش خونی و همچنين مرفولوژی گلبولهای سفيد کمترين اثر را دارا باشدکه از ميان ضد انعقادهای موجود EDTA بيشتر از ساير ضدانعقادها دارای ويژگی های فوق می باشد.

نمكهاي(Ethylenediamin Tetera acetic Acid )    ٍ EDTAضمن پيوند با كلسيم باعث خروج آن از محيط و در نتيجه جلوگيری از انعقاد می گردند . نمونه خون تهيه شده با ضد انعقاد EDTA جهت انجام آزمايش CBC در مدت 6 ساعت در حرارت آزمايشگاه و در دمای يخچال تا 24 ساعت پايدار می باشد.

انواع اين ضدانعقاد شامل ، EDTA دي پتاسيك به همراه دو ملكول آب   ((EDTA –K2,2H2O ، EDTA تري پتاسيك( (EDTA –K3 و EDTA دي سديك با دو مولكول آب(EDTA –NA2,2H2O) می باشد . EDTA تري پتاسيك معمولا بصورت مايعی شفاف می باشد و دو نوع ديگر بصورت پودر کريستال هستند.

EDTA دي پتاسيك علاوه بر حلاليت بيشتر نسبت به انواع حاوی سديم ، بهترين نوع ضدانعقاد جهت انجام آزمايش CBC نيز می باشد.هنگام اندازه گيری ميزان هماتوکريت به روش دستی استفاده ازاين ضدانعقاد جهت کاليبراسيون سل کانتر الزامی است.

ضد انعقاد K3 EDTA با ايجاد چروكيدگي در گلبولهاي قرمز باعث 2%كاهش ‌ در ميزان هماتوكريت و بدليل ايجاد رقت در نمونه، موجب کاهش مقدار هموگلوبين تا 1% می شود .

پايداري نمونه

در حرارت آزمايشگاه نمونه خون حاوی EDTA از زمان خونگيری تا 6 ساعت پايدار بوده و در حرارت 4 درجه سانتيگراد (يخچال) نيز تا 24 ساعت پارامترهای, PCV , Hb , W.B.C , R.B.C  MCV, Platelet قابل اندازه گيری است.

مقدار مورد نياز ضدانعقاد

به ازای هر ميلي ليتر خون 25 /0+_ 5/1ميلي گرم EDTA دي پتاسيك يا دي سديك (همراه با دو مولكول آب) و2/1 ميلي گرم EDTA-K3 مورد نياز می باشد. مقدار EDTA مصرفي می بايست متناسب با مقدار خون باشد. استفاده از غلظت بيش ا ز 2 ميلی گرم برای هر ميلی ليتر خون موجب چروکيدگی گلبولهاي سرخ شده که اين امر خود سبب خطا در اندازه گيری PCV ، MCH و MCHC مي گردد . افزايش غلظت اين ضد انعقاد برروی ميزان هموگلوبين اثری نداشته ولی موجب چروکيدگی گلبولهای سفيد و تورم واز هم پاشيده شدن پلاکتها می شود.

كاهش ميزان EDTA با ايجاد لخته در نمونه موجب تاثير قابل توجهي درشمارش پلاكتها مي گردد.

محلول EDTA دی سديک ويا دی پتاسيک را می توان باغلظتهای متفاوت تهيه نمود .در صورتيکه ضد انعقاد با غلظت کم تهيه و بصورت مايع استفاده شود ، موجب رقت نمونه وخطا در نتايج آزمايشها می گردد. بنابراين توصيه می شود که ضدانعقاد پس از تهيه خشک شود.

در صورتيکه تهيه EDTA در آزمايشگاه صورت می گيرد ، توصيه می شود جهت يکسان سازی روشها ،کليه آزمايشگاههای غربالگری تالاسمی از ضدانعقاد با غلظت 6% استفاده نمايند. برای تهيه ضدانعقاد با اين غلظت ، 6 گرم پودر EDTA را در 100 ميلی ليتر آب مقطر حل کرده و برای تخمين مقدار مورد نياز برای 2 ميلی ليتر خون به روش زير عمل شود:

                                                                          ميلی گرم در صد           6000 =1000*6

                                                                                    ميلی ليتر               ميلی گرم

                                                                                     100                       6000

                                                        0.05 = *               *                              3

محاسبه فوق نشان می دهد برای2ميلی ليتر نمونه خون ،که می بايست حدودا حاوی 3 ميلی گرم ضدانعقاد باشد، 0.05 ميلی ليتر يا 50 ميکروليتر EDTA با غلظت 6% لازم است . همواره بايد بخاطر داشت ضدانعقاد با غلظتی تهيه شودکه نهايتا حجم مشخصی از آن برای 2 ميلی ليتر خون لازم باشد تا بتوان براحتی با استفاده از سمپلر مقدار لازم را به ظرف جمع آوری نمونه انتقال داد .

مطالب بیشتر

نرمال رنج تستهای روتین آزمایشگاهی

🔴نرمال رنج تستهای روتین آزمایشگاهی: ✨تهیه کننده: حبیبی-کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *