صفحه اصلی / کاربردی / نمونه سوالات توجیهی بدو خدمت با جواب

نمونه سوالات توجیهی بدو خدمت با جواب

 

نمونه سوالات توجیهی بدو خدمت کارکنان با جواب

1-  مشخصات دوره آموزش توجیهی بدو خدمت را نام ببرید.

 1. دوره الزامی است و تمامی کارمندان ملزم به طی دوره حداقل در شش ماه اول سال استخدام می باشند.
 2. تبدیل وضع استخدامی ، تمدید قرار داد صدور حکم کارگزینی منوط به طی دوره توجیهی بدو خدمت است.
 3. این دوره جهت کارکنان با مدرک دیپلم و بالاتر الزامی و جهت کارکنان با مدرک تحصیلی زیر دیپلم اختیاری است.
 4. همه موارد

2- آیا نیروهای طرحی، روزمزد، پزشکان خانواده و ماماهای بیمه روستایی مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند؟

 1. خیر افراد مذکور مشمول نظام آموزش کارکنان نمی باشد و مجاز به شرکت در دوره های آموزشی نیستند.
 2. خیر. البته با توجه به نیاز می توانند در دوره های مورد نیاز شرکت کنند.
 3. بلی، همانند سایر کارکنان مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند.
 4. خیر لیکن شرکت آنان در دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان اختیاری و ثبت نمرات پایان دوره منوط به موجود بودن اطلاعات شناسنامه ای در نرم افزار جامع پرسنلی است.

3-آیا گواهی مربوط به تهیه بسته آموزشی، طراحی سوالات آزمون دوره های آموزش مجازی را می توان به عنوان گواهی تدریس در فرمهای ارزیابی عملکرد سالیانه کارمندان ملاک عمل قرار دارد؟

 1. بلی صدور این گونه گواهی ها منوط به اینکه اجرای دوره با رعایت کامل ضوابط (نیاز سنجی، اطلاع رسانی و …) باشد بلامانع و دارندگان آن می توانند از مزایای پیش بینی شده جهت ارزیابی عملکرد به عنوان گواهی تدریس استفاده نمایند.
 2. خیر، این گواهی به عنوان گواهی تدریس نمی توان استفاده نمود.
 3. در صورت موافقت مقام بالاتر بدون رعایت ضوابط و مقررات قابل محاسبه به عنوان گواهی تدریس است
 4. هیچ کدام

4- کارکنان تا چه حد مجاز به غیبت یا تأخیر در کلاسهای آموزشی می باشند؟

 1. غیبت یا تأخیر در دوره به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.
 2. تأخیر در حضور در دوره مجاز ولی غیبت در دوره باعث حذف دوره مزبور می شود
 3. صرفاً غیبت یا تأخیر مجاز که قبلاً با هماهنگی و یا اخذ تأییدیه از مراجع ذیصلاح باشد به اندازه یک دهم طول دوره مجاز و بیش از آن دوره حذف خواهد شد.
 4. غیبت یا تأخیر اگر به اندازه نصف زمان دوره باشد مجاز و بیش از آن دوره حذف خواهد شد.

5- آیا دوره توجیهی بدو خدمت مشمول ساز و کار انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش کارکنان خواهد شد؟

 1. اعطای امتیازات انگیزشی در دوره توجیهی بدو خدمت برای تمامی کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی بلامانع است
 2. ازسال 1391 به بعد کارمندانی که موفق به طی دوره توجیهی بدو خدمت شده اند می توانند از مزایای انگیزشی به غیر از اخذ گواهینامه نوع دوم برخوردار گردند.
 3. دوره توجیهی بدوخدمت مشمول تمامی امتیازات انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش خواهد شد.
 4. همه موارد

6-آیا اطلاعات دوره توجیهی بدو خدمت در شناسنامه آموزشی کارکنان ثبت می گردد؟

 1. خیر. اطلاعات مربوط صرفاً در سوابق دوره های گذرانده کارکنان قابل رویت است.
 2. بلی . این اطلاعات در شناسنامه آموزشی کارکنان قابل رویت است
 3. بلی . این اطلاعات صرفاً جهت کارکنان رسمی و پیمانی در شناسنامه آموزشی قابل رویت است
 4. هیچ کدام

7- آیا دوره های MPH و … مشمول سازو کارهای انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش کارکنان می گردد؟

 1. بلی. این دوره نیز همانند سایر دوره ها مشمول ساز و کار انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش کارکنان می گردد
 2. خیر. از آنجا که دوره مذکور جز ء دوره های بلندمدت به حساب می آیند مشمول ساز و کار انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش کارکنان نمی گردد
 3. خیر. با توجه به اینکه این دوره جزء دوره های الزامی نیست مشمول ساز وکار انگیزشی در نظام آموزش کارکنان نخواهد گردید.
 4. بلی. مشروط به اینکه شرکت کارکنان با هماهنگی گروه توسعه آموزش صورت پذیرد مشمول ساز و کار انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزشی کارکنان می گردد.

8- سقف پذیرش دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی برای مشمولین مربوطه در هر سال چند ساعت است؟

 1. در صورتی که شرکت کارکنان با هماهنگی رابطین آموزشی و صدور معرفی نامه صورت پذیرد کارشناسان (30 ساعت) پزشکان (50 ساعت)
 2. در صورتی که شرکت کارکنان با هماهنگی رابطین آموزشی و صدور معرفی نامه صورت پذیرد کارشناسان (50 ساعت) پزشکان (30 ساعت)
 3. در صورتی که شرکت کارکنان با هماهنگی رابطین آموزشی و صدور معرفی نامه صورت پذیرد کارشناسان (40 ساعت) پزشکان (50 ساعت)
 4. در صورتی که شرکت کارکنان با هماهنگی رابطین آموزشی و صدور معرفی نامه صورت پذیرد کارشناسان (50 ساعت) پزشکان (50 ساعت)

9 – آیا دوره های آموزشی که با مجوز حراست کل کشور و هیأت عالی گزینش برای کارمندان، برنامه ریزی و اجرا می گردد مشمول ساز و کار انگیزشی می گردد؟

 1. بلی. کلیه شاغلین در حراست و گزینش می توانند از مزایای انگیزشی این دوره ها بهره مند گردند.
 2. بلی. این دوره ها صرفاً جهت کارکنان دارای ابلاغ انشایی حراست و یا گزینش مورد تأیید و مشمول ساز و کار انگیزشی می باشد.
 3. خیر. برگزاری این دوره های بدون ساز وکار انگیزشی برگزار می گردد.
 4. بلی. اعطای ساز و کار انگیزشی این گونه دوره ها برای کارکنانی که دارای رشته شغلی حراست و یا گزینش(پست مربوطه را دارند) می باشند مجاز است.

10- میزان ساعات دوره های آموزشی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه کامپیوتری) برای مشاغل رسته فناوری اطلاعات برای برخوردای از امتیازات آموزشی کارکنان قابل محاسبه است؟

 1. بلی
 2. خیر
 3. درصورتی که کارکنان با کمبود ساعت آموزش سالیانه مواجه می گردند می توانید این دوره ها را جایگزین کنید.
 4. هیچ کدام

11- دوره های آموزشی که به صورت سالیانه تکرار می گردند برای احتساب امتیازات آموزشی قابل محاسبه است؟

 1. بلی این دوره ها مشمول امتیازات آموزشی می باشد.
 2. دوره های آموزشی یکبار به عنوان نو آموزی و یکبار به عنوان باز آموزی (با فاصله حداقل 3 سال )در طول خدمت کارمند قابل محاسبه است.
 3. در صورتی که فاصله زمانی 3 سال از طول دوره گذشته باشد قابل محاسبه است.
 4. گزینه های ب و ج صحیح است

12- بازپرداخت شهریه دوره های آموزشی که کارکنان با هماهنگی گروه توسعه آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه در موسسات دولتی و یا خصوصی در دوره های مربوطه شرکت می نمایند به چه صورت خواهد بود و چه مواردی باید رعایت گردد؟

 1. به استناد تصویر برابر اصل شده گواهی قبولی پایان دوره
 2. به استناد اصل فیش واریزی یا تصویر برابر اصل شده فیش مربوطه توسط موسسات مورد تأیید برگزار کننده دوره آموزشی
 3. به استناد بخشنامه های صادره مدیریت توسعه سازمان و مانبع انسانی مبنی بر مجاز بودن بازپرداخت شهریه دوره های آموزشی طی نامه رسمی به امور مالی
 4. همه موارد

13-کدام یک از موارد زیر درفرایند آموزش می باشد؟

1.تصمیم گیری

 1. نظارت و ارزشیابی
 2. ارتقاء سطح آگاهی فراگیران
 3. مهارت و فناوری

14- کدامیک از دوره های آموزشی زیر جزء دوره های آموزشی کوتاه مدت محسوب می گردد.

 1. آموزش های پودمانی
 2. آموزش های بازآموزی پزشکان
 3. آموزشهای ضمن خدمت
 4. همه موارد

15- شرکت مدیران در دوره های آموزشی بهبود مدیریت حداقل 50 ساعت که در سال در داخل یا خارج دانشگاه و با هماهنگی واحد آموزش برنامه ریزی و اجرا می گردد………….. است

 1. اختیاری و صرفاً جهت ارتقاء دانش
 2. اختیاری و در صورت عدم شرکت مدیر در این دوره ها عواقب به دنبال نخواهد داشت
 3. الزامی و پرداخت حق سرپرستی و ارتقاء منوط به طی دوره های مدیریتی است
 4. الزامی لیکن پرداخت حق سرپرستی و ارتقاء منوط به طی دوره های مدیریتی نمی باشد

16- منظور ازمدارک تحصیلی رسمی چیست؟

 1. مدارکی که به تأیید آموزش فنی و حرفه ای رسیده باشد
 2. مدارکی که به تایید وزارت علوم  رسیده باشد
 3. مدارکی که به تأیید وزارت آموزش و پرورش و یا وزات بهداشت رسیده باشد
 4. گزینه ب و ج

17- آیا دوره های آموزشی که به واسطه ابلاغ انشایی کارکنان طی می نمایند درشناسنامه الکترونیکی ثبت خواهد شد؟

 1. درشناسنامه آموزشی ثبت و بایگانی خواهد شد.
 2. اطلاعات صرفا در سوابق آموزشی ثبت و بایگانی خواهد شد
 3. در شناسنامه و سوابق ثبت و بایگانی خواهد شد
 4. سوابق آموزشی ثبت و در شناسنامه آموزشی بایگانی خواهدشد

18- آیا کارکنان با توجه به کسب حد نصاب آموزش  سالیانه همچنان الزام به شرکت در دوره آموزشی را دارند؟

 1. شرکت کارکنان در دوره های آموزشی مازاد بر سقف ساعات سالیانه الزامی ندارد
 2. شرکت کارکنان در دوره ها ی آموزشی مازاد بر سقف ساعات سالیانه که با توجه به نیاز از طرف سازمان ابلاغ می گردد الزامی است
 3. شرکت در دوره های آموزشی مازاد بر سقف الزامی است و امتیاز آموزشی برای سالهای بعد قابل ذخیره سازی است
 4. هیچکدام

19- حداکثر ساعات قابل محاسبه برای دوره های آموزشی زبان خارجی و عقیدتی با رعایت سقف سالیانه آموزش عمومی برای هر سال چند ساعت مجاز است؟

 1. دوره آموزشی زبان خارجی 30 ساعت دوره آموزشی عقیدتی 20 ساعت
 2. دوره آموزشی زبان خارجی 60 ساعت دوره آموزشی عقیدتی 30 ساعت
 3. دوره آموزشی زبان خارجی 60 ساعت دوره آموزشی عقیدتی 20 ساعت
 4. دوره آموزشی زبان خارجی 34 ساعت دوره آموزشی عقیدتی 30 ساعت

20-دوره های آموزشی الزامی – اختیاری که برای کلیه کارکنان در سطح کشوری یا دانشگاهی بدون درنظر گرفتن مقاطع تحصیلی یا رشته شغلی طراحی و اجرا می گردد جزء کدامیک از عناوین دوره های آموزشی می باشد؟

 1. عمومی
 2. شغلی
 3. اختصاصی
 4. عقیدتی

21- مسئولیت اطلاع رسانی نتایج آزمونها و تقویم آموزشی برعهده چه کسی است؟

 1. برعهده رابط آموزش و کارشناسان آموزش شاغل در واحدهای تابعه
 2. برعهده کارشناسان آموزش شاغل درواحدهای تابعه
 3. برعهده سوپروایزر آموزشی شاغل در واحدهای تابعه
 4. برعهده رابط ارزشیابی شاغل درواحدهای تابعه

22- کاربری و رمز عبور کارمندان برای شرکت در آزمونهای الکترونیکی چیست؟

 1. کدملی 10 رقمی بدون خط تیره به عنوان کاربری و رمز عبور
 2. کدملی 10 رقمی بدون خط تیره به عنوان کاربری و واردنمودن شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور
 3. کد ملی 10 رقمی به عنوان رمز عبور و شماره شناسنامه به عنوان کاربری
 4. وارد نمودن شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور و کاربری

23- نحوه شرکت افراد جهت شرکت در دوره هی آموزشی که توسط  موسسات خصوصی یا دولتی برگزار می گردد چگونه است؟

 1. شرکت کارکنان صرفاً با هماهنگی گروه توسعه آموزش بلامانع است.
 2. شرکت کارکنان با هماهنگی رابط و موافقت مدیر مربوطه و گروه توسعه آموزش بلامانع است
 3. کارمندان بدون هماهنگی می توانند در اینگونه دروره ها شرکت و گواهی صادر مورد تأیید است.
 4. الف و ب صحیح است

24- شرایط ورود اطلاعات گواهی های آموزشی درشناسنامه الکترونیکی کارکنان چیست؟

 1. اطلاعات دوره های مرتبط با رشته شغلی مورد تصدی باید در شناسنامه الکترونیکی وارد شود
 2. اطلاعات دوره های آموزشی که بدون هماهنگی با آموزش محل خدمت و تأیید واحد آموزش دانشگاه صادر شده باشد
 3. اطلاعات دوره های آموزشی موسسات خصوصی و دولتی
 4. لزوم به مجوز در متن گواهی آموزشی نمی باشد

25- شرایط احراز شرکت کنندگان در دوره های آموزشی درنرم افزار آموزش چگونه قابل مشاهده می باشد؟

 1. در منوی اطلاعات پایه شرایط احراز قابل مشاهده است
 2. درمنوی بانک دوره ها اطلاعات مربوط به شرایط احراز قابل مشاهده است
 3. درمنوی نیازسنجی دوره های نیازسنجی شده قابل مشاهده وبا ذخیره بر روی دسکتاب و سپس چاپ فرم قابل مشاهده است
 4. درمنوی اطلاعات آموزشی کارکنان دوره های نیاز سنجی قابل مشاهده وچاپ فرم می باشد

26- آیا امکان ثبت نام کارکنان دانشگاه در دوره های آموزشی که بصورت استانی برگزار می گردد توسط واحد برگزار کننده وجود دارد؟

 1. خیر ثبت نام باید در واحد مربوطه انجام گردد
 2. بلی ثبت نام با درج شماره ملی توسط واحد برگزار کننده بلامانع است
 3. بلی ثبت نام با استفاده از نام و نام خانوادگی توسط واحد برگزارکننده انجام می شود
 4. هیچکدام از موارد فوق

27- صلاحیت علمی کارمندان برای انجام تدریس چگونه تعیین می گردد؟

 1. کارمندان با داشتن مدرک تحصیلی دیپلم با سه سال سابقه کاری تجربی می توانند تدریس نمایند
 2. کارمندان با داشتن حداقل مدرک لیسانس با 5 سال سابقه می توانند تدریس نمایند
 3. کارمندان با داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم با 7 سال سابقه تجربی کار می توانند تدریس نمایند
 4. همه موارد

28- جهت ایجاد کلاس در نرم افزار آموزش کارکنان  برای آزمونهای غیرحضوری کدام فیلد را انتخاب می کنید؟

 1. حضوری بدون آزمون
 2. حضوری به همراه آزمون
 3. غیرحضوری به همراه آزمون
 4. هیچکدام

29- افرادی که مشمول گواهینامه نوع دوم می گردند از چه مزایایی بهره مند می گردند؟

 1. امتیازحق شاغل آنها افزایش می یابد.
 2. تغییر رشته و پست سازمانی
 3. مزایای استخدامی یک مقطع تحصیلی
 4. ارتقاء رتبه شغلی

30- درچه صورتی مزایای گواهینامه نوع دوم برای فرد لغو می گردد؟

 1. تغییر رشته شغلی
 2. ارائه مدرک تحصیلی
 3. ادامه تحصیل
 4. مأموریت یا انتقالی

31- صدور گواهی تدریس برای مربیان آموزشگاه بهورزی و پرستاری و … که تدریس جزو وظایف آنها می باشد مجاز می باشد؟

 1. بلی
 2. خیر
 3. درصورت کمبود ساعت آموزشی مانعی ندارد
 4. صرفاً در صورت نیاز کارمند مجاز به گواهی می باشیم.

32- آیا کارکنانی که در همایش ها ، سمینارها و … شرکت می کنند می توانند از مزایای پیش بینی شده نظام جدید آموزش کارکنان بهره مند گردند؟

 1. خیر
 2. فقط برای مشمولین قانون آموزش مداوم جامع پزشکی قابل احتساب می باشد.
 3. برای کارکنان رسمی قابل احتساب می باشد
 4. موارد ب و ج

33- آیا دوره های آموزشی که قبل از سال 79 برگزار شده مشمول ساز و کارهای انگیزش پیش بینی شده در نظام آموزش کارکنان می گردد؟

 1. دوره هایی که توسط مرکز مدیریت دولتی سابق، حراست کل کشور برگزار شده قابل احتساب می باشد.
 2. دوره هایی که توسط هیأت عالی گزینش برگزار شده باشد قابل احتساب می باشد
 3. دوره هایی که توسط دفتر آموزش مداوم جامع پزشکی برگزار شده باشد قابل احتساب می باشد
 4. با توجه به موارد فوق صرفاً برای امتیاز حق شاغل قابل محاسبه است

34- آیا گواهینامه هایی که توسط بسیج صادر می گردد قابل محاسبه درنظام آموزش کارکنان می باشد؟

 1. فقط دوره های آموزش مقدماتی و تکمیلی (طرح معرفت بسیج) قابل محاسبه است
 2. خیر
 3. تمامی دوره های صادر شده توسط بسیج قابل محاسبه می گردد.
 4. گواهی هایی که با سربرگ سپاه صادر گردیده باشد.

35- وظیفه مسئول مستقیم کارمندانی که در محلی خارج از محل وقوع پست سازمانی (ابلاغ انشایی) انجام وظیفه می نماید چیست؟

 1. زمینه معرفی و اعزام کارمند برای شرکت در دوره متناسب با پست سازمانی فراهم گردد.
 2. انتقال کارمند به محل وقوع پست سازمانی مرتبط انجام پذیرد
 3. منع کارمند از شرکت در دوره هایی که در خارج از محل خدمت برگزار می گردد.
 4. موارد الف و ب

36- آیا دوره های آموزشی که به واسطه ابلاغ انشایی طی می نمایند در شناسنامه الکترونیکی ثبت خواهد شد؟

 1. بلی
 2. خیر، صرفاً در سوابق آموزشی هر یک از کارکنان ثبت و بایگانی خواهد شد.
 3. برای شرکت اینگونه کارمندان در دوره های ابلاغی باید گواهی آموزشی صادر گردد.
 4. اطلاعات دوره آموزشی ثبت نرم افزار نمی گردد.

37- سقف پذیرش دوره های آموزشی که توسط ستاد مرکزی وزارت متبوع و با سایر دانشگاه های علوم پزشکی بصورت کشوری برگزار می گردد در هر سال چند ساعت تعیین گردیده است؟

 1. 20 ساعت
 2. 25 ساعت
 3. 30 ساعت
 4. 50 ساعت

38- حداکثر سقف ساعت مجاز برای طراحی و اجرای یک عنوان دوره آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت چند ساعت مجاز می باشد؟

 1. بیش از 7 ساعت ممنوع
 2. بیش از 14 ساعت ممنوع
 3. بیش از 27 ساعت ممنوع
 4. بیش از 34 ساعت ممنوع
 • آیا برای اجرای دوره در سطح کشوری باید مجوز از وزارت متبوع اخذ گردد؟
 1. بدون اخذ مجوز کمیته راهبری وزارت متبوع انجام می شود
 2. بدون اخذ مجوز کمیته راهبری وزارت متبوع ممنوع می باشد
 3. با مجوز معاونتهای دانشگاه اجرا می شود
 4. با مجوز کمیته آموزش دانشگاه انجام می شود
 • کدام گزینه نادرست است؟
 1. سقف ساعات آموزشی در سال 93 جهت برخورداری از تمامی امتیازات آموشی با مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم 150 ساعت می باشد.
 2. سقف ساعات آموزشی در سال 93 جهت برخورداری از تمامی امتیازات آموزشی با مدرک لیسانس و فوق لیسانس 100 ساعت می باشد
 3. مدیران و روسا سالیانه ملزم به طی حداقل 50 ساعت آموزش با عناوین مدیریتی یا بهبود مدیریت می باشند.
 4. تبدیل وضع استخدامی آزمایشی به رسمی، تمدید قرارداد پیمانی منوط به گذراندن حداقل 50 ساعت آموزشی در سال تعیین گردیده

41- مسئولیت طراحی و اجرای دوره های آموزشی مدیریتی، اداری ، مالی و عمومی در سطح دانشگاه به عهده کیست؟

 1. رابطین محترم آموزشی
 2. گروه توسعه آموزش و توانمند سازی منابع انسانی
 3. ستاد مرکزی وزارت متبوع
 4. کارکنان دانشگاه

42- طراحی و تدوین برنامه های آموزش شغلی در طول چه ماه هایی از سال باید برنامه ریزی و اجرا می شود.

 1. در طول ماه های خرداد تا پایان شهریورماه
 2. درطول ماه های اردیبهشت تا پایان بهمن ماه
 3. در طول ماههای اردیبهشت تا پایان اسفندماه
 4. در طول ماههای فروردین تا پایان اسفند ماه

43- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

 1. پذیرش گواهینامه های آموزشی چاپی سایر دانشگاه های کشور از تاریخ 5/10/91 بدون برچسب هولوگرام ممنوع است.
 2. برچسب هولوگرام برای گواهینامه های الکترونیکی (شناسنامه آموزشی) الزام آور نیست.
 3. رابطین محترم آموزشی قبل از اعزام کارکنان به دوره های مذکور می بایست از صحت نیاز اجرای دوره اطمینان حاصل نمایند.
 4. برچسب هولوگرام برای گواهینامه های الکترونیکی لازم است.
 • منظور ازاصل اصلاح و بازخورد مستمر در آموزش منابع انساني چيست؟
 1. آسيب شناسی و بررسي مستمر نظام آموزشي است  كه در راستاي اصلاح آن باید فعالیت نمود.
 2. كم كردن فاصله اهداف و برنامه هاي آموزشي دانشگاه با اهداف و خط ومشی های كلان برنامه هاي توسعه ملي مي‌باشد.
 3. استفاده از توانمندي هاي ساير موسسات آموزشي، پژوهشي، دولتي و غير دولتي در فرآيند آموزش
 4. برقراري ارتباط دروني و بيروني اجزاء و نظام آموزش با ساير نظامهاي مديريت منابع انساني(حقوق، دستمزد، ارتقاء و …) است.
 • کدام یک از اهداف آموزش منابع انساني نیست؟
 1. توسعه آگاهي عمومي كاركنان در ابعاد مختلف فرهنگي اجتماعي
 2. توانمندي هاي کارمندان در جهت انجام وظايف مديريتي
 3. افزايش اثربخشي و كارايي در ارائه خدمات
 4. آماده سازي كاركنان براي ارتقاء به رتبه شغلي بالاتر
 • رئیس كميته آموزش و توانمندي سازي منابع انساني می باشد.
 1. معاون توسعه مدیریت و منابع
 2. رئیس دانشگاه
 3. مدير توسعه سازمان و سرمايه انساني دانشگاه
 4. معاون آموزشی دانشگاه
 • کدام یک جزو فرایند آموزش نمی باشد؟
 1. طراحي و برنامه ريزي
 2. اثر بخشي
 3. اعطاي بورس هاي آموزشي
 4. اجرا
 • کدام یک از مشخصات آموزشهاي فرهنگي و عمومي می باشد؟
 1. دوره الزامي است و تمامي كارمندان ملزم به طي دوره مي باشند.
 2. به منظور رشد فضايل اخلاقي و ارتقاء فرهنگ سازماني ارائه مي شود.
 3. طی این دوره جهت انتصاب و ارتقاء به پستهاي مديريتي الزامي است.
 4. همه موارد
 • ” شركت در آزمون جامع و كسب حد نصاب 70% آزمون ” از شرایط اعطای کدام یک از گواهینامه های نوع دوم می باشد:
 1. گواهينامه تخصصي – پژوهشی سطح يك و تخصصی
 2. گواهينامه مهارتی و گواهينامه تخصصي – پژوهشی سطح دو
 3. گواهينامه تخصصي پژوهشی سطح یک و دو
 4. گواهینامه تخصصی و گواهينامه مهارتی
 • کدام جمله صحیح می باشد:
 1. در صورتي كه تغيير پست سازماني فردی منجر به تغيير رشته شغلي گردد ساعات آموزشي طي شده مرتبط در شغل قبلي برای اعطای گواهینامه نوع دوم قابل احتساب نمی باشد
 2. در صورتی كه تغيير رشته شغلي فردی در داخل رسته فرعي صورت پذیرفته باشد صرفا ًساعات آموزشي طي شده مرتبط با رشته شغلي جديد پس از تأييد كميته آموزش قابل محاسبه است.
 3. در صورتي كه تغيير پست بدون تغيير رشته شغلي باشد ساعات آموزشي طي شده در پست قبلی برای تمامی امتیازات آموزشی قابل احتساب خواهد بود.
 4. همه موارد
 • ……………… را شناسنامه آموزشی می گویند.
 1. کاربرگ الکترونیکی شامل اطلاعات پرسنلی، آموزشهای موردنیاز (مرتبط با رشته شغلی، عمومی و مدیریتی) گذارنده شده و معادل سازی فعالیتهای علمی مرتبط با شغل کارمند
 2. کاربرگ الکترونیکی که شامل اطلاعات پرسنلی وکلیه آموزشهای گذرانده شده کارمند بدون در نظر داشتن شرایط احراز
 3. کاربرگ الکترونیکی که شامل اطلاعات پرسنلی، آموزشهای موردنیاز بدون در نظر داشتن شرایط احراز
 4. کاربرگ الکترونیکی که شامل اطلاعات پرسنلی و  معادل سازی فعالیتهای علمی مرتبط با شغل کارمند
 • کدام گزینه صحیح است؟
 1. شرکت در آزمون، بیش از یکبار  برای کسی که حدنصاب نمره قبولی(60%) را کسب کرده مجاز است

2.شرکت در آزمون مجدد که با هماهنگی واحد آموزش کارکنان برنامه ریزی و اجرا می گردد مجاز نیست

3.صرفاً  کارکنانی که حد نصاب نمره قبولی را کسب نکرده اند مجاز  به شرکت در آزمون مجدد که با هماهنگی گروه توسعه برگزار می گردد می باشند.

4.گزینه الف ، ج

 • اطلاعات آموزشی کارمندان مأمور به خدمت در کدام واحد قابل مشاهده است؟
 1. واحد محل وقوع پست سازمانی
 2. واحد محل خدمت (اشتغال)
 3. اداره کارگزینی ستاد مرکزی
 4. همه موارد
 • تأیید کارشناسان آموزش دانشگاه در چه قسمتهایی ازبرنامه تحت وب آموزش کارکنان انجام نمی گیرد؟
 1. بعد از ورود سوابق آموزشی کارکنان
 2. بعد از ایجاد کلاس برای ثبت نام
 3. بعد از ثبت نمرات برای ثبت در شناسنامه آموزشی
 4. بعد از ثبت نام افراد در کلاس
 • کدام دسته از کارکنان ، مشمول نظام آموزش کارکنان می باشند؟
 1. قراردادهای روزمزدی
 2. پزشکان خانواده
 3. قراردادهای موضوع تبصره 4
 4. ماماهای بیمه روستائی
 • دوره های آموزشی بلند مدت به چه دوره هایی گفته می شود؟
 1. آموزش هایی که با محتوی آموزشی مشخص به منظور ایجاد مهارت، افزایش دانش و یا تغییر نگرش ارائه می گردد و مدت آن بیشتر از یک سال می باشد.
 2. آموزش هایی که مدت آن بیشتر از سه ماه بوده
 3. آموزش هایی که برای افزایش دانش و مهارتهای فرد جهت ایفای نقش جدید ارائه می گردد و مدت آن بیشتر از یکسال می باشد.
 4. آموزش هایی که مدت آن کمتر از شش ماه می باشد و برای ایجاد مهارت ، افزایش دانش و یا تغییر نگرش ارائه می گردد.
 • به آموزش هایی که تخصص های شغلی در قالب مهارتهای مستقل و جدا از هم را به کارمندان آموزش می دهد و هر آموزش ضمن ایجاد مهارت دانش خاص در کارمند منجر به ایجاد یک مهارت و پاداش جدید خواهد شد چه آموزشی می گویند؟
 1. آموزش بلند مدت
 2. آموزش پودمانی
 3. آموزش دوره توجیهی
 4. هیچکدام
 • آموزش های بدو انتصاب برای کدام یک از پست های زیر ضرورت دارد؟
 1. پست های کارشناسی
 2. پست های کاردانی
 3. پست های سرپرستی و مدیریتی
 4. همه موارد
 • شناسایی فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب را …………….. گویند؟
 1. نیازسنجی
 2. برنامه ریزی
 3. اثر بخشی
 4. ارزشیابی
 • مشخصات دوره های آموزشی قابل ثبت در شناسنامه آموزشی چیست؟

الف) آموزش هایی که سالانه صرفاً در راستای انتقال اطلاعات و ارتقای دانش و بدون امتیازات انگیزشی برگزار می گردد.

ب ) آموزش های که صرفاً مرتبط با رشته شغلی کارمند  طی شده و سقف سالیانه آموزش را نیز رعایت نموده است

ج ) آموزش های که هم مرتبط با رشته شغلی کارمند و هم با توجه به ابلاغ انشایی گذرانده اند

د ) آموزش های که حد نصاب نمره قبولی  را کسب نکرده  ولی در دوره حضوری آن شرکت کرده اند

 • موارد استفاده از شناسنامه آموزشی را بیان کنید؟

الف) مبنای محاسبه حقوق و دستمزد

ب ) مبنای محاسبه برای ارزیابی عملکرد ، ارتقاء شغلی و گواهینامه نوع دوم

ج ) به عنوان مدرک تمامی دوره های گذارانده شده کارمند

د )همه موارد

 • کدامیک از گزینه های زیر از موارد استفاده سابقه آموزشی می باشد؟

الف) در صورت تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی یا رسمی دوره های مرتبط باپست آنها را می توان و در شناسنامه آموزشی ثبت نمود.

ب )عناوین دوره های آموزشی را که کارکنان با وجود شرکت در دوره ، در شناسنامه آموزشی رویت نمی کنند در سابقه آموزشی رویت نمایند

ج ) در صورت تغییر رشته شغلی کارمندان رسمی  و پیمانی دوره های مرتبط با رشته شغلی جدید که قبلاً گذارانده اند در شناسنامه آموزشی قابل خواهد بود

د )همه موارد

 • کدام یک از موارد زیر به منظور کسب گواهینامه نوع دوم الزامی نمی باشد؟

الف) کسب حدنصاب ساعات آموزشی مرتبط با هریک از مقاطع تحصیلی

ب )ارائه طرح تحقیقاتی به عنوان مجری اول برای مقاطع تحصیلی کارشناسی و بالاتر

ج ) گذراندن حداقل یک چهارم آموزش های عمومی جهت کسب گواهینامه نوع دوم تخصصی به بالا

د )شرکت در آزمون جامع پس از تایید کمیته آموزش جهت مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد

 • کدام یک از موارد زیر از اصول حاکم بر آموزش منابع انسانی می باشد؟

الف) اصل نگرش سیستمی

ب ) اصل همکاری و مشارکت

ج )اصل توجه به تغییرات

د )همه موارد

 • برقراری ارتباط درونی و بیرونی اجزاء و نظام آموزش با سایر نظام های مدیریت منابع انسانی را …………………. گویند؟

الف) اصل نگرش راهبردی

ب )اصل همکاری و مشارکت

ج ) اصل توجه به تغییرات

د )اصل نگرش سیستمی

 • در نظر گرفتن تمام نیازهای آموزشی شاغلین، اعم از عمومی، اختصاصی و مدیریتی در ساختار دوره ها را اصل ……………گویند؟

الف) نگرش سیستمی

ب )جامعیت

ج )نگرش راهبردی

د ) همکاری و مشارکت

 • واحد آموزش می بایست با  توجه به تغییرات، تحولات ، پیشرفتهای علمی و فناوری روز به طور مرتب عناوین، سرفصل ها و محتوی دوره های آموزشی نیاز سنجی شده را بازنگری، اصلاح و یا دروه های آموزشی جدید را طراحی نمایند ، اشاره به کدام اصل آموزش منابع انسانی دارد؟

الف) اصل جامعیت

ب )اصل همکاری و مشارکت

ج )اصل توجه به تغییرات

د ) اصل نگرش سیستمی

 • اعطای امتیاز دوره آموزشی به کارمندانی که به عنوان سخنران، مدرس یا مجری در آن دوره نقش دارند به چه صورت است؟

الف) فقط به عنوان سخنران بلامانع است

ب ) همزمان می توان گواهی تدریس و گواهی شرکت در کلاس صادر نمود

ج )ممنوع می باشد

د )الف و ج صحیح است

 • اصل نگرش راهبردی در آموزش را تعریف کنید؟

الف) در یک راستا قرارگرفتن اهداف و برنامه های آموزشی منابع انسانی دانشگاه با اهداف و خط مشی های کلان و برنامه های توسعه ملی و سازمانی

ب ) برقراری ارتباط درونی و بیرونی اجزاء و نظام آموزش با سایر نظام های مدیریت منابع انسانی

ج ) در نظر گرفتن تمام نیازهای آموزشی شاغلین، اعم از عمومی ، اختصاصی و مدیریتی در ساختار دوره ها

د ) بازنگری و اصلاح محتوای دوره های آموزشی نیازسنجی شده با توجه به تغییرات، تحولات و پیشرفتهای علمی و فناوری روز

 • کمیته آموزش مستقر در وزارت متبوع را چه می نامند؟

الف) کمیته آموزش

ب ) کمیته راهبری آموزش

ج )کارگروه آموزش

د )کمیته علمی آموزش

 • کدام یک از موارد زیر از وظایف کمیته آموزش و توانمندسازی  منابع انسانی نمی باشد؟

الف) بررسی و تصویب برنامه های راهبردی، میان مدت و کوتاه مدت آموزش

ب )بررسی و تائید محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره های آموزشی

ج ) اعطای بورس های آموزشی و فرصتهای مطالعاتی براساس شیوه نامه کمیته راهبری

د) هیچ کدام

 • مراحل فرایند آموزش را به ترتیب نام ببرید؟

الف) طراحی و برنامه ریزی- خط و مشی گذاری- اجرا- نظارت و ارزشیابی – اثربخشی

ب ) خط مشی گذاری – اجرا- طراحی و برنامه ریزی- نظارت و ارزشیابی – اثربخشی

ج )خط مشی گذاری- طراحی و برنامه ریزی- نظارت و ارزشیابی- اجرا – اثر بخشی

د ) خط مشی گذاری- طراحی و برنامه ریزی اجرا- نظارت و ارزشیابی- اثربخشی

 • تاریخ احتساب گواهینامه نوع دوم تخصصی و مهارتی از چه زمانی می باشد؟

الف) تاریخ کسب حد نصاب آموزش های مورد نیاز

ب )زمان تصویب کمیته آموزش مبنی بر موافقت با اعطای گواهینامه نوع دوم

ج )تاریخ ارسال مدارک جهت بررسی گواهینامه نوع دوم

د )ب و ج صحیح است

 • دانشگاه در هزینه نمودن بودجه آموزشی تصویب شده به چه صورت می تواند عمل کند؟

الف) مختار است

ب )موظف است

ج )مکلف است

د )با توجه به اهمیت دوره موظف است

 • حداقل سقف ساعات آموزشی پیش بینی شده برای هر رشته در سال چند ساعت تعیین گردیده است؟

الف) 30

ب )50

ج )60

د )100

 • در چه صورت کارمندان موظف به پرداخت شهریه دوره آموزشی می باشد.؟

الف) کارمندان از پرداخت هزینه معاف می باشند.

ب )در صورت هماهنگی با واحدآموزش موسسه مکلف است هزینه اجرای دوره را پرداخت کند

ج )کارکنان در صورت عدم کسب نمره قبولی مکلف به پرداخت هزینه اجرای دوره می باشند.

د )هیچ کدام

 • حداکثر سقف ساعات آموزشی در هر سال برای کارمندان دیپلم ، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس به ترتیب جهت برخورداری از امتیازات و ساز و کارهای انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش کدام گزینه است؟

الف) 150-150- 120- 110

ب ) 150-140-130-125

ج ) 150-150-125-100

د )150- 150-130-120

 • تعیین زمان برگزاری دوره های آموزشی در ساعات اداری  یا غیر اداری به عهده کدام کمیته می باشد؟

الف) کمیته علمی آموزش

ب )کیته راهبری آموزش

ج ) کمیته  آموزش توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه

د )کارگروه آموزش

 • کدامیک از کارمندان زیر مجاز به طی دوره های آموزش مرتبط با ابلاغ انشایی می باشند؟

الف) پست یا سمت های مدیریتی  یا سرپرستی

ب )رشته های شغلی سرپرستی – مدیریتی

ج )کلیه کارکنان

د )گزینه های الف و ب صحیح است

 • کدامیک از کارمندان زیر الزامی برای شرکت در دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان ندارند؟

الف) همه کارمندان ملزم به شرکت هستند

ب )کارمندان با مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم

ج )کارمندان با مدرک تحصیلی دیپلم

د )کارمندان با مدرک تحصیلی فوق لیسانس به بالا

 • صدور گواهینامه شرکت ،تدریس، ارائه مقاله و پوستر جهت یک دوره آموزشی برای یک فرد، مشمول امتیاز آموزش می باشد؟

الف) استفاده همزمان از امتیاز گواهی های مربوطه ممنوع و برای هر دوره صرفاً یک گواهی  به عنوان فوق باید صادر شود

ب )استفاده همزمان از امتیاز گواهی مربوطه بلامانع می باشد و برای هر دوره می توان گواهی با عناوین مختلف صادر کرد

ج ) استفاده همزمان از امتیاز گواهی مربوطه به شرط اینکه کارمند صرفاً ارائه مقاله یا پوستر داشته باشد می توان به عنوان شرکت کننده نیز گواهی صادر کرد

د ) گزینه الف و ج صحیح است.

 • شرکت کارمندان در دوره های آموزش کوتاه مدت در ساعات اداری به چه صورت امکان پذیر می باشد؟

الف) با استفاده از مرخصی استحقاقی

ب )با استفاده از ماموریت روزانه یا ساعتی

ج )با استفاده از مرخصی استحقاقی در صورت عدم کسب نمره قبولی

د )الف و ج

 • آیا دانشگاه می تواند جهت کارمندان سایر ارگانها دوره های آموزشی اجرا نمائید؟

الف) بلی

ب )خیر

ج )فقط برای موسسه های غیر دولتی مجاز می باشد

د )فقط برای دستگاه های دولتی مجاز می باشد

 • کدام یک از موارد زیر از مشخصات آموزش توجیهی بدوخدمت نمی باشد؟

الف) دوره الزامی است

ب )روش برگزاری آن می تواند غیر حضوری باشد

ج )مدت آن براساس سرفصل ها طراحی خواهد شد

د )زمان آن بعد از استخدام و در هر زمان می باشد

 • کدامیک از موارد زیر از مشخصات آموزش های شغلی می باشد؟

الف) دوره اختیاری بوده و کارمندان حسب نیاز شغل بر دوره شرکت می کند

ب )توانمندی تخصصی مورد نیاز مشاغل دانشگاه را به شاغلین انتقال می دهد

ج ) زمان برگزاری قبل از استخدام می باشد

د )دوره نباید به صورت غیر حضوری برگزار گردد

 • امتیازات و ساز و کارهای انگیزشی پیش بینی شده در نظام آموزش کدام است؟

الف) اعطای گواهینامه نوع دوم

ب )اعطای مدرک تحصیلی تخصصی

ج )تبدیل وضعیت استخدامی

د )همه موارد

 • کدامیک از موارد زیر از شرایط اخذ گواهینامه نوع دوم مهارتی نمی باشد؟

الف) طی 900 ساعت آموزش شغلی

ب )داشتن حداکثر یک سوم آموزش های عمومی

ج )داشتن حداقل 5 سال سنوات خدمتی

د ) آموزش قابل احتساب از سال 91 به بعد 150 ساعت

 • داشتن حداقل 563 ساعت آموزش شغلی از الزامات کدام سطح گواهینامه نوع دوم می باشد؟

الف) مهارتی

ب ) تخصصی

ج ) تخصصی پژوهشی سطح یک

د ) تخصصی پژوهشی سطح دو

 • داشتن دو خدمت برجسه برای کسب کدامیک از سطح گواهینامه های نوع دوم الزامی است؟

الف) مهارتی

ب ) تخصصی

ج )تخصصی پژوهشی سطح یک

د ) تخصصی پژوهشی سطح دو

 • کدامیک از کارمندان زیر می توانند متقاضی دریافت گواهینامه نوع دوم باشند؟

الف ) کارمندان رسمی و پیمانی

ب )کارمندان قراردادی

ج )کارمندان تبصره 3

د )کلیه کارمندان

 • چه نوع آموزش هایی جهت دریافت گواهینامه نوع دوم قابل محاسبه است؟

الف ) آموزش هایی که از سال 79 به بعد طی شده باشد

ب ) آموزش هایی که در ارتباط با پست سازمانی یا رشته شغلی باشند.

ج ) براساس نیازسنجی به اجرا درآمده و یا عنوان آن در کلیات برنامه های آموزشی پیش بینی شده دانشگاه موجود باشد

د )همه موارد

 • در صورت تغییر پست سازمانی بدون تغییر رشته شغلی، وضعیت محاسبه آموزش های طی شده پست قبلی جهت اعطای امتیازات آموزشی  به چه صورت خواهد بود؟

الف ) قابل محاسبه نمی باشد

ب )فقط آموزش های عمومی مدیریتی قابل محاسبه می باشد

ج )کلیه آموزش ها مورد محاسبه می باشد

د )فقط آموزش های مربوط به پست جدید قابل قبول می باشد

 • در صورت تغییر رسته یا رشته شغلی، وضعیت آموزش های طی شده در رشته یا رسته قبلی به چه صورت خواهد بود؟

الف ) کلیه آموزش ها مورد قبول است

ب ) فقط آموزش های شغلی و بهبودمدیریت مورد قبول است

ج )فقط آموزش های عمومی و بهبود مدیریت مورد قبول است

د )هیچ کدام

 • طراحی و تدوین برنامه های آموزشی شغلی برای مدارک دیپلم به بالا در طول سال تا چند ساعت باید برنامه ریزی گردد؟

الف ) دیپلم و فوق دیپلم 75 ساعت – لیسانس و فوق لیسانس 70 ساعت

ب )دیپلم و فوق دیپلم 80 ساعت – لیسانس و فوق لیسانس 65 ساعت

ج )دیپلم و فوق دیپلم 100 ساعت- لیسانس و فوق لیسانس 65 ساعت

د ) دیپلم و فوق دیپلم 100 ساعت –لیسانس و فوق لیسانس 70 ساعت

 • ورود اطلاعات دوره های برگزاری شده سال 93 در نرم افزار آموزش کارکنان رابطین تا چه مدت فرصت پیگیری و اخذ تائیدیه کلاس مربوطه را دارند؟

الف ) 14 روز

ب )20 روز

ج )30 روز

د ) قبل از پایان سال

 

 

 

 

4 دیدگاهها

 1. عالی…ممنون از زحماتی ک میکشین

 2. علی فخرآبادی

  مث همیشه عالی…دمتون گرم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *