صفحه اصلی / قارچ شناسی

قارچ شناسی

عفونتهای قارچی زیرجلدی- مایستوما

مایستوما – مایستوما به چه نوع عفونتی معروف است؟  تومور قارچی – تعریف مایستوما؟ عفونت مخرب، موضعی و مزمن پوست، بافت زیرجلدی و استخوان است که در آن عضو مبتلا متورم بوده، فیستولهای متعددی دارد که از آن چرک، خون و گرانول (گرانول سولفوره) خارج می شود اما درد وجود ندارد. – عفونت مایستوما  اکثراً در کدام نواحی بدن ایجاد می شود؟ ...

ادامه مطلب

عفونتهای قارچی زیرجلدی-اسپوروتریکوزیس

– تعریف بیماری اسپوروتریکوزیس؟ عفونت مزمن است که با ضایعات ندولر جلد و زیر جلد و نیز گرفتاری غدد لنفاوی مشخص میگردد. – در گذشته عامل تمام اشکال بالینی اسپوروتریکوزیس در انسان و حیوانات کدام قارچ شناخته شده بود؟ قارچ دوشکلی اسپوروتریکس شنکئی – اسپوروتریکس شنکئی در طبیعت به چه شکل دیده می شود؟ بر روی خاک گیاهان و سبزیجات ...

ادامه مطلب

عفونتهای قارچی زیرجلدی

عفونتهای قارچی زیرجلدی 1- عفونتهای قارچی زیرجلدی چگونه ایجاد می شوند؟  در اثر تلقیح عامل بیماری (قارچ) به پوست (Dermis) ایجاد می گردند.   2- قارچ های ایجاد کننده عفونتهای قارچی زیرجلدی در چه محیطی زندگی می کنند و از چه راه وارد بدن می شوند؟ در طبیعت به حالت گنده رو بر سطح خاک و گیاه زندگی نموده و ...

ادامه مطلب